?
Słownik pojęć
Billboard ??duża tablica reklamowa umieszczana na budynkach lub na specjalnie przystosowanych do tego słupach. Służy do umieszczania reklam i najczęściej posiada oświetlenie.

Częstotliwość odświeżania decyduje o tym, ile razy obraz na ekranie jest wyświetlany w ciągu jednej sekundy. Wyrażana jest ona w hercach (Hz) - im wyższa tym lepsza, co objawia się mniejszym migotaniem obrazu, a więc mniejszym zmęczeniem oczu.

Dioda LED - elekroluminescencyjna, dioda świecąca ( ang. Light Emitting Diode) dioda zaliczana do półprzewodnikowych przyrządów optoelelektronicznych, emitujących promieniowanie w zakresie światła widzialnego. Działanie diody LED opiera się na zjawisku rekombinacji nośników ładunku. Zjawisko to zachodzi w półprzewodnikach wówczas, gdy elektrony przechodząc z wyższego poziomu energetycznego na niższy zachowują swój pseudo-pęd. Jest to tzw. przejście proste. Podczas tego przejścia energia elektronu zastaje zamieniona na kwant promieniowania elektromagnetycznego. Czyli na światło.

DVI - Digital Visual Interface - standard złącza pomiędzy kartą graficzną a monitorem komputera

Jasność - to parametr liczony w cd/m2 oznaczający ilość światła jaką możemy wyemitować tablica lub telebim o powierzchni 1m2

Kabina telebimu - część składowa telebimu - każdy telebim dzielimy na mniejsze elementy aby można go było łatwiej transportować i serwisować. Kabina składa się z określonej liczbie modułów.

Kampania reklamowa - zespół działań marketingowych, odbywających się w mediach masowych, mających na celu osiągnięcie zakładanego celu marketingowego reklamodawcy. Działania te skierowane są do wybranej grupy celowej.

Kąt widzenia - kąt wyrażony w stopniach, z którego można oglądać telebim lub tablicę LED bez znaczącej utraty jakości odbieranych obrazów i ich jasności. To jeden z najważniejszych parametrów. Aby ocenić jakość urządzenia proszę stanąć pod takim kątem, spojrzeć na tablicę lub telebim i sprawdzić jak wygląda jakość widzianego obrazu i jego jasność. Jeżeli wyrób jest wyprodukowany z kiepskiej jakości elementów parametry te będą bardzo niskie.

Plamka jej wielkość decyduje o rozmiarach najmniejszych detali jakie ekran jest w stanie wyświetlić, im mniejsza plamka tym ostrzejszy obraz, przy czym średnia wielkość plamki rośnie wraz z przekątną ekranu.

Raster to odległość pomiędzy pikselami mierzona od środka do środka piksela z nim sąsiadującego w pionie i poziomie

Reklama (z łac. reclamo, recla) to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).

Reklama POT Point of Traffic - reklama w punkcie ruchu, czyli wyświetlana w miejscu ruchu (transportu) pieszego, zmotoryzowanego, itp.

RJ45 - Registered Jack ??Type 45 ??rodzaj ośmiostykowego złącza (gniazdo i wtyk) używanego najczęściej do zakończenia przewodów typu "skrętka" (UTP, STP, itp.). Wykorzystywane w różnego rodzaju sprzęcie telekomunikacyjnym i komputerowym. Najbardziej rozpowszechnione jako podstawowe złącze do budowy przewodowych sieci komputerowych w standardzie Ethernet.

Rozdzielczość to ilość pikseli w pionie i poziomie przypadająca na określoną powierzchnię urządzenia LED.

Rozmiar ekranu czyli przekątna ekranu wyrażana w calach (1 cal = 2,54 cm. W przypadku dużych ekranów reklamowych podajemy powierzchnię wyrażoną w metrach kwadratowych.

RS232 Standard RS-232 opisuje sposób połączenia urządzeń DTE (ang. Data Terminal Equipment) tj. urządzeń końcowych danych (np. komputer) oraz urządzeń DCE (ang. Data Communication Equipment), czyli urządzeń komunikacji danych (np. modem). Standard określa nazwy styków złącza oraz przypisane im sygnały a także specyfikację elektryczną obwodów wewnętrznych. Standard ten definiuje normy wtyczek i kabli portów szeregowych typu COM.

Spot (z ang. kropka) to krótki film reklamowy wyświetlany w przerwach między audycjami albo w trakcie (przerywając) program. Spoty reklamowe trwają najczęściej 15 sekund, ale spotyka się dłuższe i krótsze.

System sterujący specjalne urządzenie mikroprocesorowe, wsparte oprogramowaniem PC, które pozwala konwertować sygnał video z komputera PC na odpowiedni protokół komunikacyjny telebimu. Może występować jako urządzenie, które wbudowujemy w PC lub jako urządzenie zewnętrzne przystosowane np. do pracy z laptopem.

Telebim duża tablica reklamowa umieszczana na budynkach lub na specjalnie przystosowanych do tego słupach. Służy do umieszczania reklam i najczęściej posiada oświetlenie.

Tricolor LED ??dioda mająca struktury do generowania trzech podstawowych barw (czerwony, zielony, niebieski), a co za tym idzie, przez możliwość ich mieszania, praktycznie dowolnej barwy.

UTP - Unshielded Twisted Pair - rodzaj przewodu elektrycznego.Skrętka nieekranowana jest zbudowana ze skręconych ze sobą par przewodów i tworzy linię zrównoważoną (symetryczną). Skręcenie przewodów ze splotem 1 zwój na 6-10 mm chroni transmisję przed interferencją otoczenia. Tego typu kabel jest powszechnie stosowany w sieciach informatycznych i telefonicznych, przy czym istnieją różne technologie splotu, a poszczególne skrętki mogą mieć inny skręt. Dla przesyłania sygnałów w sieciach komputerowych konieczne są skrętki kategorii 3 (10 Mb/s) i kategorii 5 (100 Mb/s), przy czym powszechnie stosuje się kat. 5.

Reklama OOH - Out of Home (OOH) - reklama poza domem.

Reklama DOOH - The Digital Out of Home (DOOH) - cyfrowa reklama poza domem.

Reklama POT - (ang. Point of Traffic) - reklama w punkcie ruchu, czyli wyświetlana w miejscu ruchu (transportu) pieszego, zmotoryzowanego, itp.

ATL (ang. Above The Line - pol. powyżej linii) ??oznacza strategię działań marketingowych prowadzonych w mediach tradycyjnych typu telewizja, radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna (in. outdoor), reklama wewnętrzna (in. indoor) itp. w przeciwieństwie do BTL, działającej drogą niekonwencjonalną.

BTL (ang. below the line - pol. poniżej linii) ??działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta niebędące reklamą w środkach masowego przekazu. Nośniki reklamy BTL są skierowane głównie do detalistów i konsumentów i noszą nazwę materiałów POS (ang. point of sale) lub POP (ang. point of purchase). Częścią BTL jest również Direct Mail i Consumer Promotion.